Rekrutacja 2019/2020

image_pdfimage_print

Rekrutacja do oddziału „zerowego” i klasy pierwszej

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica

w Jadownikach na rok szkolny 2019/2020

 

Szczegółowe zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 określa zarządzenie nr 21/2019 Burmistrza Brzeska z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym  do publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Brzesko na rok szkolny 2019/2020 oraz określenia limitów oddziałów klas I i oddziałów „zerowych” oraz przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych działających na terenie Gminy Brzesko.

pobierz plik

 

PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci urodzone w 2013 roku (sześcioletnie) na podstawie postępowania rekrutacyjnego. Rodzice  dzieci wypełniają wniosek o przyjęcie do oddziału „zerowego”  (zał. wniosek o przyjecie do oddziału przedszkolnego).

Termin składania wniosków: 01.03.2019 r. – 15.03.2019 r.

Wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły osobiście lub pocztą na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica w Jadownikach, ul. Św. Prokopa 4, 32-851 Jadowniki.

 

PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są:

-dzieci urodzone w 2012 roku (siedmioletnie),

-dzieci urodzone  2013 roku (sześcioletnie) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu. Rodzice tych dzieci wypełniają zgłoszenie do klasy pierwszej (zał. zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej) oraz oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły.

Termin składania zgłoszeń: 11.03.2019 r. – 12.04.2019 r. (włącznie).

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są w postępowaniu rekrutacyjnym Rodzice tych dzieci składają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (zał. wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej)

Termin składania wniosków: 11.03.2019 r. – 12.04.2019 r. (włącznie).

Zgłoszenie lub wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły osobiście lub pocztą na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica w Jadownikach, ul. Św. Prokopa 4, 32-851 Jadowniki.