1

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

1. BILANS

2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

3. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

4. INFORMACJA DODATKOWA