RODO

image_pdfimage_print

KLAUZULA INFORMACYJNA

Publicznej Szkoły Podstawowej  Nr 1 w Jadownikach

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE  Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica w Jadownikach, z siedzibą przy ul. Św. Prokopa 4, 32-851 Jadowniki,
tel: 14 68 67 990, e-mail:
psp1jadowniki@poczta.onet.pl

 1. Przedstawicielem Administratora jest dyrektor szkoły.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod-domagala@poczta.okay.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w szkole w celu realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze z racji działalności szkoły, na podstawie art. 6 i art. 9 RODO.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa prawo oświatowe, ustawa
  o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym zgodnie z pkt. 3, który dotyczy realizacji obowiązku szkolnego, niepodanie danych spowoduje ustawowe kary za nierealizowanie tego obowiązku.
 6. Dane osobowe Państwa dziecka są przetwarzane lub mogą być przetwarzane w sposób tradycyjny w wersji papierowej oraz za pomocą programów komputerowych i aplikacji (np. dziennik elektroniczny). Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
  w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności
  ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do obowiązujących przepisów
  i regulacji.
 8. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą mogły być przetwarzane tylko w przypadku wydawania zaświadczeń lub duplikatów świadectw.
 9. Jako administrator danych osobowych Państwa dziecka, zapewniamy Państwu prawo dostępu
  do tych danych, możecie je sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możecie także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych Państwa dziecka oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Państwa dziecka do przetwarzania poza teren Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej.
 11. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z korzystaniem przez nas z danych osobowych Państwa dziecka w ramach niniejszego powiadomienia, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych lub dyrektorem szkoły, który rozpatrzy Państwa zapytanie.

dyrektor szkoły: Zenon Kubala

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH I NIEPEDAGOGICZNYCH

Publicznej Szkoły Podstawowej  Nr 1 im. Stanisława Staszica

w Jadownikach

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE Administratorem Państwa danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica w Jadownikach, z siedzibą przy ul. Św. Prokopa 4, 32-851 Jadowniki, tel: 14 68 67 990, e-mail: psp1jadowniki@poczta.onet.pl

 1. Przedstawicielem Administratora jest dyrektor szkoły.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod-domagala@poczta.okay.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawartych umów o pracę zgodnie KP i KN na podstawie art. 6 i 9 RODO. Odbiorcą danych pracowników będą podmioty wskazane
  w przepisach prawa.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników jest ustawa Karta Nauczyciela, ustawa o systemie informacji oświatowej, ustawa Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
 5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym zgodnie z pkt. 3, który dotyczy umowy o pracę; niepodanie danych spowoduje, że umowa nie będzie realizowana.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy
  i regulacje.
 7. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą mogły być przetwarzane tylko w przypadku ewentualnych roszczeń.
 8. Państwa dane osobowe są przetwarzane lub mogą być przetwarzane w sposób tradycyjny
  w wersji papierowej oraz w sposób zautomatyzowany za pomocą programów komputerowych i aplikacji.
 9. Pracownicy szkoły posiadają prawo do:
 10. a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
 11. b) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z niezgodnym z obowiązującymi przepisami przetwarzaniem danych,
 12. c) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy tylko zgody
  na przetwarzanie danych wrażliwych, jeżeli wcześniej taka zgoda została wyrażona.
 13. Pozostałe dane osobowe zwykłe pracowników są przetwarzane w wyniku spełniania obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 14. Administrator nie zamierza przekazywać danych do przetwarzania poza teren Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej.
 15. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z korzystaniem przez nas z danych osobowych w ramach niniejszego powiadomienia, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych lub dyrektorem szkoły, który rozpatrzy Państwa zapytanie.

dyrektor szkoły: Zenon Kubala

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla dostawców towarów i usług

dla Publicznej Szkoły Podstawowej  Nr 1 im. Stanisława Staszica

w Jadownikach

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE Administratorem Państwa danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica w Jadownikach, z siedzibą przy ul. Św. Prokopa 4, 32-851 Jadowniki, tel: 14 68 67 990, e-mail: psp1jadowniki@poczta.onet.pl

 1. Przedstawicielem Administratora jest dyrektor szkoły.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod-domagala@poczta.okay.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówień na zakup towarów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze z racji tych zamówień, na podstawie art. 6 i art. 9 RODO.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy
  i regulacje.
 5. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą mogły być przetwarzane tylko w przypadku ewentualnych roszczeń.
 6. Podanie danych jest wymogiem ustawowym zgodnie z pkt. 3, który dotyczy zakupu towarów
  i usług, niepodanie danych spowoduje nieprawidłowe funkcjonowanie szkoły oraz zaprzestanie współpracy z Państwem.
 7. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zawartych umów na podstawie art. 6 i 9 RODO. Odbiorcą tych danych będą podmioty wskazane w przepisach prawa.
 8. Państwa dane osobowe są przetwarzane lub mogą być przetwarzane w sposób tradycyjny w wersji papierowej oraz w sposób zautomatyzowany za pomocą programów komputerowych i aplikacji.
 9. Jako administrator Państwa danych, zapewniamy Wam prawo dostępu do Waszych danych, możecie je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możecie także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Wam prawo cofnięcia zgody
  na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Wam prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 10. Administrator nie zamierza przekazywać Waszych danych do przetwarzania poza teren Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej.
 11. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z korzystaniem przez nas z danych osobowych w ramach niniejszego powiadomienia, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych lub dyrektorem szkoły, który rozpatrzy Państwa zapytanie.
 12. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

dyrektor szkoły: Zenon Kubala

 

 

Skip to content