Europejski Dzień Języków Obcych

image_pdfimage_print

Regulamin konkursów w ramach Europejskiego Dnia Języków Obcych
I. Organizator
• Konkursy organizowane w ramach „Europejskiego Dnia Języków
Obcych” są organizowane przez nauczycieli: mgr Iwonę Tyka oraz
mgr Jolantę Mrówka-Chrzanowską, uczących w Publicznej Szkole
Podstawowej nr.1 w Jadownikach.
II. Cel Konkursu
• Celem konkursu jest promowanie kreatywności, zdolności
artystycznych oraz kultury Wielkiej Brytanii oraz Niemiec wśród
uczestników.
III. Warunki Uczestnictwa
• Konkursy są otwarte dla uczniów klas 4-8 Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 1 w Jadownikach.
IV. Kategorie Konkursowe
Konkurs składa się z następujących kategorii:
• a) Wykonanie flagi Wielkiej Brytanii/Niemiec lub flag krajów
wchodzących w skład Wielkiej Brytanii (Anglii, Szkocji, Walii,
Północnej Irlandii). Flaga musi być wykonana w kreatywny sposób (nie
może być namalowana), format flagi dowolny.
• b) Scenka anglo/niemieckojęzyczna:
Temat scenki powinien dotyczyć codziennego życia, przyjaźni, rodziny,
podróży, posiłku w restauracji, pytania o drogę lub innego zagadnienia
związanego z językiem angielskim lub niemieckim. Scenka powinna
być w miarę możliwości oryginalna i kreatywna.Uczestnicy
przygotowują scenkę w języku angielskim lub niemieckim, która nie
powinna przekraczać 5 minut.
• c) Wykonanie piosenki anglo/niemieckojęzycznej artysty
pochodzącego z Wielkiej Brytanii lub Niemiec; uczestnik sam
zapewnia sobie podkład.
• d) Wykonanie rysunku ciekawej postaci lub obiektu związanego
z Wielką Brytanią lub Niemcami;
• e) Przebranie się za sławną osobę z Wielkiej Brytanii lub
Niemiec-trzeba się przedstawić i powiedzieć o sobie kilka słów
(wcielając się za kogoś sławnego)
• f) Konkurs z wiedzy na temat Wielkiej Brytanii oraz Niemiec tzw.
„1 z 10”.Uczestnicy odpowiadając na pytania będą mieli trzy szanse/
„życia” na udzielenie nieprawidłowych odpowiedzi. Wygra osoba,
której zostanie najwięcej niewykorzystanych szans/„żyć”.
• Konkurs na wykonanie makiety popularnej budowli z Wielkiej Brytanii
lub Niemiec.
V. Przebieg Konkursu
• Uczestnicy wybierają kategorię konkursowe, w których chcą
wziąć udział i zapisują się u nauczyciela uczącego języka angielskiego
(można wziąć udział w więcej niż jednej kategorii).

• Wszystkie prace konkursowe muszą być podpisane czytelnie z
przodu pracy: imię, nazwisko oraz klasa i dostarczone do Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 1 w Jadownikach najpóźniej do
20.09.2023r.Uczniowie biorący udział w konkursie śpiewania lub
scenki muszą przestawić ją wcześniej nauczycielowi organizującemu
konkurs.
• Konkurs odbędzie się 25.09.2023r.
VI. Ocena Prac
• Prace konkursowe będą oceniane pod względem kreatywności,
zgodności z tematem, poprawności językowej(śpiewanie/scenka) oraz
jakości wykonania.
• Prace będą oceniane przez jury składające się pracowników
szkoły.
VII. Nagrody
• Dla każdej kategorii konkursowej zostaną przyznane nagrody dla
trzech pierwszych miejsc .
• Nagrody mogą obejmować drobne upominki, dyplomy oraz
„bonusy szkolne” (np. zwolnienie z pytania/kartkówki/sprawdzianu z j.
angielskiego/niemieckiego).
VIII. Ogłoszenie Wyników
• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 29 września w szkole,
zostaną opublikowane na stronie internetowej: https://
sp1.jadowniki.pl oraz wywieszone na korytarzu górnym szkoły.
IX. Zgoda na Wykorzystanie Dzieł
• Dostarczenie pracy konkursowej jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na wykorzystanie dzieła przez Organizatora w
celach promocji szkoły, zrobienia im zdjęć i opublikowania ich na
stronie internetowej szkoły oraz fb szkolnym.
• Uczestnicy biorący udział w konkursach wyrażają zgodę na
publikacje ich wizerunku na stronie internetowej szkoły oraz fb
szkolnym.
X. Postanowienia Końcowe
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu lub
odwołania konkursu w przypadku okoliczności nadzwyczajnych.
XI. Dane Kontaktowe
• Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres
email: iwona.tyka@gmail.com
Niniejszy regulamin obowiązuje od 04.09.2023r.
mgr Iwona Tyka
Jadowniki, 04.09.2023r.

Skip to content